NAPOMENA: Za sigurno korištenje servisa potrebno je da poštujete sljedeća osnovna sigurnosna pravila:

  • Vodite računa o povjerljivosti Vašeg korisničkog imena i lozinke. Nikad ih ne pišite u e-mail-u.
  • Podesite pretraživač prema uputstvima dobijenim od banke.
  • Uvijek provjerite ispravnost certifikata na stranici za prijavu.